การประชุมผู้ประสานงานสถานที่จัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ุ 2559 ณ ห้องปรมัตถ์ อาคารจตุรายะ

โดยมีผู้ประสานงานจากสถานที่จัดการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมดังนี้
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาพระยา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

1

2

3 


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook