ที่อยู่ :  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตาพระยา  ตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 27180

สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน  จำนวน  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น