การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
ระหว่างวันที่ี 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมพรหมนิมิตร อาคารจตุรายะ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ อาจารย์ดร.สุพัตรา วะยะลุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

1

2

3

4

5

6

7

8 


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook