ที่อยู่ :  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน  จำนวน  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น