วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ที่อยู่ : หมู่ที่  3  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  27000

สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 8 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

6. สาขาวิชาการบัญชี

7. สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์

8. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน