โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
3-4 กรกฎาคม 2561
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ฝึกอบรมการแปรรูปกล้วย
ประธานในพิธีเปิดโดย นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
วิทยากรโดย นางแฉล้ม เพ็ชรไทย และนางชนิดา คุณะกานนท์ วิทยากรภูมิปัญญา

1

2

3

4

5

6

7


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook