การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กประถมศึกษา
เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย คณะวิทยากร ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
คณะครูเข้ารับการอบรมจาก
ร.ร.บ้านนา (สามัคคีวิทยา)
ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง
ร.ร.บ้านเนินผาสุก
13-14 กรกฎาคม 2561
ณ เอ็มแอนด์พี โฮม อ.เมือง จ.สระแก้ว

ภาษาไทย2 ๑๘๐๗๒๐ 0011

ภาษาไทย1 ๑๘๐๗๒๐ 0050

ภาษาไทย2 ๑๘๐๗๒๐ 0029

ภาษาไทย1 ๑๘๐๗๒๐ 0013

ภาษาไทย1 ๑๘๐๗๒๐ 0034

ภาษาไทย1 ๑๘๐๗๒๐ 0037

ภาษาไทย1 ๑๘๐๗๒๐ 0040

ภาษาไทย1 ๑๘๐๗๒๐ 0096

ภาษาไทย2 ๑๘๐๗๒๐ 0032

ภาษาไทย2 ๑๘๐๗๒๐ 0112


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook