รางวัลบุคลากร

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ
นางอัมพร สุคนเขตร์ ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ประจำปี 2558
โดยสำนักงานเลขาธิการครุสภาจัดให้มีพิธีมอบในงานวันครู 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมครุสภา สำนักงานเลขาธิการครุสภา

ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook