รางวัลหนึ่งแสนครูดี

16 มกราคม 2556 ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

มีอาจารย์ผู้เข้ารับรางวัล 3 ท่าน ดังนี้

อ.ฐิติมา มีช้าง, อ.ประไพพรรณ ปราณี, อ.สงบลักษณ์ เจริญผล

 

 

 

 


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook