ที่อยู่ :  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหาด  ตำบลคลองหาด  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 27260

สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน  จำนวน  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น