แผนกลยุทธ์การพัฒนาฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาตามความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพ
     กลยุทธ์
     1.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นตามหลักเกณฑ์หลักสูตรอนุปริญญาในสาขาวิชาที่เปิดสอน
     1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อตอบสนองตามความต้องการของชุมชน
     กลยุทธ์
     2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
     2.2 ส่งเสริมการฝึกอบรมตามความต้องการของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการให้กับชุมชน
     กลยุทธ์
     3.1 พัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
     กลยุทธ์
     4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน
     4.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยให้กับชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศึกษาภูมิปัญญาชุมชน
     กลยุทธ์
     5.1 ส่งเสริมและร่วมมือการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     5.2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารที่ดี
     กลยุทธ์
     6.1 พัฒนาระบบควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงของทุกกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพ
     6.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) 
     6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
     6.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญทางวิชาชีพในทุกระดับ

 

ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

กลยุทธ์

 

ตัวชี้วัด

1. การพัฒนาการจัดการศึกษา

    หลักสูตรอนุปริญญาตาม

    ความต้องการของชุมชนอย่างมี

    คุณภาพ

         

1.1 พัฒนาคุณภาพการจัด

      การศึกษาให้เป็นตาม

      หลักเกณฑ์หลักสูตร

      อนุปริญญาในสาขาวิชาที่

      เปิดสอน

1. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามีอัตรา
    การมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
    จัดการเรียนการสอนอย่างน้อยอยู่
    ในระดับดี

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
    ผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมาก

4. ผู้สอนทุกคนที่มีคุณวุฒิตามกรอบที่
    สวชช.  กำหนด

5. จำนวนครั้งที่ผู้สอนได้รับการ
    พัฒนาศักยภาพ  1  ครั้ง
    ต่อหนึ่งภาคเรียน

6. ผลการนิเทศการจัดการศึกษาอยู่ใน
    ระดับดี

1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

      พัฒนาคุณลักษณะ

      ที่พึงประสงค์แก่นักศึกษา

7. ผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนา
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่
    นักศึกษาทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อตอบสนองตามความต้องการของชุมชน                  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

กลยุทธ์

 

ตัวชี้วัด

2. การพัฒนาจัดการศึกษา

    หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ    

    ตอบสนองตามความต้องการ

    ของชุมชน     

 

 

2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบ
      สนองความต้องการของ
      ชุมชน

8. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาตาม

    ความต้องการของชุมชน 

    อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อปี

 

2.2 ส่งเสริมการฝึกอบรม
      ตามความต้องการของ
      ชุมชน

9. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

    การฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก

10. ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้
      ไปพัฒนางานหรืออาชีพร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อตอบสนองตามความต้องการของชุมชน                  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

กลยุทธ์

 

ตัวชี้วัด

3. การส่งเสริมการจัดบริการ

    ทางวิชาการให้กับชุมชน

3.1 พัฒนาการให้บริการ
      ทางวิชาการแก่ชุมชน
      อย่างต่อเนื่อง

11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
      อยู่ในระดับมาก

12. จำนวนชุมชนที่ได้รับบริการ
      อย่างน้อย  3  ชุมชน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน                  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

กลยุทธ์

 

ตัวชี้วัด

4. การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ

    เพื่อตอบสนองความต้องการ

    ของชุมชน     

 

 

4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อใช้
      ในการพัฒนาชุมชน

13. งานวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน/

      การจัดการศึกษาอย่างน้อย

      1 เรื่องต่อปี

14. จำนวนงานวิจัยเพื่อใช้ในการ

      พัฒนาชุมชนอย่างน้อย  1 เรื่อง

      ต่อปี

4.2 ส่งเสริมการถ่ายทอด

      ความรู้จากงานวิจัยให้กับ
      ชุมชน 

15. จำนวนชุมชนที่นำงานวิจัยไปใช้

     ในการพัฒนาชุมชนอย่างน้อย  1

     ชุมชน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศึกษาภูมิปัญญาชุมชน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

กลยุทธ์

 

ตัวชี้วัด

5. การส่งเสริมการทำนุบำรุง

    ศิลปวัฒนธรรมและศึกษา

    ภูมิปัญญาชุมชน

5.1 ส่งเสริมและร่วมมือ

      การจัดกิจกรรม

      ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

16. งานวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน/

      การจัดการศึกษาอย่างน้อย

      1 เรื่องต่อปี

17. จำนวนงานวิจัยเพื่อใช้ในการ

      พัฒนาชุมชนอย่างน้อย  1 เรื่อง

      ต่อปี

5.2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

      ภูมิปัญญาชุมชน

18. ข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาชุมชน
     1  ระบบ
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการบริหารองค์การที่มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารที่ดี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

กลยุทธ์

 

ตัวชี้วัด

6. การพัฒนาการบริหารองค์การ

    ที่มีประสิทธิภาพตาม

    หลักการบริหารที่ดี

6.1 พัฒนาระบบควบคุม

      ตรวจสอบภายในและ

      บริหารความเสี่ยงของ

      ทุกกลุ่มงานให้มี

      ประสิทธิภาพ

19. จำนวนครั้งในการรายงานผลการ

      ตรวจสอบภายในและบริหาร

      ความเสี่ยงของทุกกลุ่มงาน
      จำนวน  ครั้งต่อปี

 

6.2 พัฒนาระบบการจัดการ

      ความรู้ (KM)

20. มีฐานข้อมูลประกอบการบริหาร
      1 ระบบ

6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ

      เพื่อการจัดการ (MIS)

21. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
      1  ระบบ

6.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความ

      ชำนาญทางวิชาชีพ

 

22. จำนวนครั้งที่เข้ารับการพัฒนา
      ตามภาระงาน  2  ครั้งต่อปี

23. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

      การประเมินผลการปฏิบัติงาน

      อยู่ในระดับดีร้อยละ  80