จังหวัดสระแก้วและวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
จัดฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพชุมชน
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามภาวะวิสัยของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว
17-18 มกราคม 2562
ณ เทศบาลตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

1

2

3

4

5


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook