วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมแสดงผลงานวิจัย
การพัฒนาการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ในงาน Burapha Innovation Fair 2018
16-19 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วทยาลยชมชนสระแกว1

วทยาลยชมชนสระแกว2

วทยาลยชมชนสระแกว5

วทยาลยชมชนสระแกว3

วทยาลยชมชนสระแกว4


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook