1111

 ไหมอีรี่ Clip 1 การเตรียมอุปกรณ์เลี้ยง และอาหารของไหมอีรี่

ไหมอีรี่ Clip 2 การเลี้ยงไหมอีรี่ ช่วงวัยที่ 1 - 5

ไหมอีรี่ Clip 3 การคัดเลือกและการเพาะพันธุ์ไหมอีรี่

ไหมอีรี่ Clip 4 การตัดรังไหมอีรี่และการเก็บรักษาดักแด้

Clip 5 การทำเส้นไหมอีรี่ และการดึงเส้นด้วยเครื่อง MC


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook