จังหวัดสระแก้ว มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแด่
นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ผู้สนับสนุนการจัดแสดง แสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และ
งาน “มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา”
จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย
กับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

1


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook