อ.อิญพิศชญาจ์ สอาดเจริญ และอ.ชำนาญ ค้ำชู
เข้ารางวัล "เสมาคุณธรรม" ประจำปี 2558
ประเภทวิชาชีพครู

จากคุรุสภาเขตพื้นทีการศึกษาสระแก้วเขต 1
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

2

1

3

4


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook