ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558 
ให้กับ อ.อัญชัญ ฉิมมาฉุย,อ.ชำนาญ ค้ำชู,อ.นาฏยา อุดมพันธ์ 
ในฐานะ เป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
1
 
2
 
3

ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook