วันที่เสาร์ 4 กรกฎาคม 2563
1.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/63
2.รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 1/63
3.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
4.ลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาเตรียมค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 1,200 บาท
เวลา 9:00น. ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น2

อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
*การแต่งกาย ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ
*นักศึกษาใหม่เตรียมหน้ากากอยมัยมาด้วยทุกคนนะครับ เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคน

 

 

 

 

 

 

 


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook