การพัฒนากระบวนการคิดและการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้ทักษะการอ่านและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
18-22 มิถุนายน 2561
ณ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อ.เมือง จ.สระแก้ว

1

2

3

4