การสร้างรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-report)
ด้วย Google Site
10 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 27,28,29,30
การจัดการทั่วไป รุ่น 12
บัญชี รุ่น 9,10

1

2

3

4

5


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook