1

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เพจกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว คลิกที่นี่>>>

"สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน"จังหวัดสระแก้ว

เช้าวันนี้(วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓) วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นำโดยนายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ข้าราชการ พนักงาน ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ประชาชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภานำโดยพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นท่ีจังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี – จังหวัดสระแก้วและร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ผู้เลี้ยงไหมอีรี่
ชุมชนท่ากะบาก
- รับฟังกระบวนการผลิตไหมอีรี่
- ร่วมพูดคุยกับกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- มอบอุปกรณ์ท่ีชุมชนต้องการให้สนับสนุน
- มอบข้าวสาร จำนวน ๑๐๐ ถุง
จากน้ันร่วมพูดคุยและรับฟังข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี
๑. แผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ำ
๒. ประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยดําเนินการ ประกอบด้วย
๒.๑ ประเด็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะโตน เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ
๒.๒ ประเด็นการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง การขยายช่องทาง จราจรในทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก)
2
 
3

ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook