ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ประธานในพิธีเปิดโดยนายศิระพจต์  จริยาวุฒิกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วิทยากรโดย นางแฉล้ม  เพ็ชรไทย ภูมิปัญญาการทำขนมไทย จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การทำขนมกล้วย เค้กกล้วยหอม ถั่วแปบ และสาคูไส้หมู ณ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2

ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว