รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขันหลักสูตร Microsoft Office Specialist Certificate โครงการ NetGen2
โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1