นายจักรินทร์ เจนดง
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ได้รับเกียรติบัตรชมเชย
ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557

scan0003 page 001