คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพวงคราม
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์
ณ สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
15 มกราคม 2562

1

2

3

4