สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
เป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียง
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการสงเสรมเกษตร 180701 0004

โครงการสงเสรมเกษตร 180701 0006

โครงการสงเสรมเกษตร 180701 0007

โครงการสงเสรมเกษตร 180701 0010

โครงการสงเสรมเกษตร 180701 0013

โครงการสงเสรมเกษตร 180701 0014