การหารือโครงการความร่วมมือจัดตั้งหน่วยประสานงานประเมินความเสี่ยงด้านอาหารและเกษตร

 

ระหว่างสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน โดย วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่     เมื่อวัน จันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดย มีผู้แทนวิทยาลัยชุมชนเข้าหารือ ได้แก่  

1.นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

2.นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

3.นางอิญพิศชญาจ์ สอาดเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

4.ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์ ปัญญาคำ ครูผู้ช่วย

5.ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

6.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กีรติการกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

7.รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

8.นางพัชราภรณ์ ณ นคร นักวิชาการเกษตร

เพื่อการพัฒนาบุคลากรและงานวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชนต่อไป


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook