การอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า

 

ของกลุ่มสตรีแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

 

โดย อ.ฐิติพงศ์  ปัญญาคำ หน.โครงการ

อ.พชรกร  ปัญญา นักวิจัยโครงการฯ จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

อ.ดร.นรินทร์  เจริญพันธ์ และอ.ดร.ประทีป  อูปแก้ว นักวิจัยโครงการฯ

จากมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

 

ภายใต้ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปี2557

จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook