กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 

โดย อ.ว่าที่ร.ต.ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ หน.กลุ่มงาน อ.พชรกร ปัญญา นายประหยัดไชยสิน และนางนีรชา สิทธิอังกูร 

ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2557

 

โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

กับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัด อ.ปาย 

อ.นพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์ 

และภาคีเครือข่ายทางวิชาการเกษตรอินทรีย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

และศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook