การอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ สู่วิทยาลัยชุมชน

ของกลุ่มงานสถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชน

ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง การผลิตอาหารหมักอินทรีย์

ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ร.ร.บ้านหารทุ่ง ต.น่าไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน

 

โดย อ.ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ หน.กลุ่มงานฯ 

นายประหยัด ไชยสิน นักวิชาการเกษตรอินทรีย์

น.ส.นีรชา ผลฟัก นักวิชาการเกษตรด้านปศุสัตว์และประมง 

 

ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนน่าน 

นำโดย ผอ.ฌัชชภัทร พานิช และอ.ชรัสนันท์ ตาชม 

และทีมวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จ.แพร่


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook