ชาวบ้านหนองน้ำใสและวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จ.สระแก้ว
รวมกันคิดค้นนำวัตถุดิบที่มีมากในพื้นที่ อย่างมันสำปะหลัง ทุเรียน มาทำเป็นทองม้วน
โครงการการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนจากผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

1

2

3

4