ภาพข่าวช่อง 3 ช่วงเกษตรโลก เกษตรเรา

อาจารย์สุนิสา จันทร์เลขาและนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 22-1,22-2,23

ร่วมจัดกิจกรรมเปิดหูเปิดตาอาเซียน

https://www.youtube.com/watch?v=pMv7kpovtu8

1

 


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook