วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2562
วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2562

3

1

2