กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปองค์ความรู้ทำมาหากิน
7-9 สิงหาคม 2561
ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จัดทำกล่องความรู้กินได้ 5 เรื่องดังนี้
1. เรื่องปลูกผักด้วยแปลงผักยกระดับตามมาตรฐาน Q - นายภาณุ เภตรา
2. เรื่องขุมทรัพย์จากไผ่ตงศรีปราจีน - นายสรร ศรีสละ
3. เรื่องผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติพนารักษ์ - นางอัมพร สุคนเขตร์
4. เรื่องขนมเขียวมรกต - นางสงบลักษณ์ เจริญผล
5. เรื่องสานไม้ไผ่หุ้มเครื่องเขียน - นางสาวชณชนก ปัทมกรชนวัน

วทยาลยชมชนสระแกว 6

วทยาลยชมชนสระแกว 2

วทยาลยชมชนสระแกว 3

วทยาลยชมชนสระแกว 5

วทยาลยชมชนสระแกว 1

วทยาลยชมชนสระแกว 4


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook