การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
3-4 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการผู้ประเมิน 4 ท่าน ดังนี้
รศ. ดร. ยุวดี รอดจากภัย  มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. โชติ เนืองนันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ดร. น้ำฝน ใจดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
และ อ. สุภาวดี มาศบาง  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

1

2

3

4

5

6

7


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook