ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ
“เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้แก่เยาวชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

2

1

3

 


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook