เอสโซ่ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายรัฐบาล

มร.นีล เอ. แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวมถึงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
โดยเฉพาะนักศึกษาและประชาชนแถบชายแดนที่สนใจ
สอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลในโอกาสที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1

2

3

4


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook