อ.อัญชัญ ฉิมมาฉุย, นางสาวภัทรนันท์ ศิริไทย และ นางสาวเลิศลักษณ์ ด้วง

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบรรณารักษ์

ในโครงการยุวบรรณารักษ์ ณ โรงเรียนสระแก้ว

29 กรกฎาคม 2558

02

03

01


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook