กิจกรรมการศึกษาชุมชน บ้านหนองใหญ่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

การอบรมเชิงปฏิบัติการสุนทรียปรัศนี

การศึกษาชุมชนโดยอาศัยจุดแข็งของชุมชนเป็นฐาน

15-17 กรกฎาคม 2558

ณ สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

10

5

9

11

7

8

 


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook