การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยการเรียนการสอนแบบ Active Learningวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563
สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>

-การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการเรียนการสอนแบบ Active Learning วันที่ 20-22 สิงหาคม 2563
-โดย นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นางอัมพร สุคนเขตร์ รองผู้อำนวยการ นายพรชัย พันธุ์วิเศษ ครูชำนาญการ และบุคลากร
-ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
-ผู้อำนวยการและคณะครู 8 โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่
1.รร.เทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์
2.รร.บ้านท่าแยก
3.รร.บ้านคลองบุหรี่
4.รร.บ้านแสงจันทร์
5.รร.บ้านหนองหัวช้าง
6.รร.บ้านทดเจริญ
7.รร.บ้านหันทราย
8.รร.บ้านตุ่น
-ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

 


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook