3

 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมประชุมนำเสนอผลงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562
16 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา