โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
6-7 มิถุนายน 2561
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ฝึกอบรมการทำกล้วยตากประหยัดพลังงาน
ประธานในพิธีเปิดโดย นายสุวาวิโรจน์ จันลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสิงโต
วิทยากรโดย นายปริญญา ดวงแสง และนายกรวิก ไวยะบุตรี จากพลังงานจังหวัดสระแก้ว และวิทยากรการแปรรูปกล้วย โดยนางแฉล้ม เพ็ชรไทย และนางชนิดา คุณะกานนท์ วิทยากรภูมิปัญญาการแปรรูปกล้วย

1

2

3

4

5

6

7


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook