โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน
ยุคการศึกษา Thailand 4.0
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 3-4 พ.ค. 61
ณ โรงแรมสเตชัน วัน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

 

11

13

9

5

2

3

7

6

8

4

 


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook